20181210Python 自动化笔试题,挑战你的知识库

本贴最后更新于 704 天前,其中的信息可能已经时移俗易

image.png

柠檬班学员面试遇到的笔试题!!!
出招吧各位大佬!

26 回帖
请输入回帖内容 ...
 • 404

  image.png
  我发现我就不习惯用for循环,老是想到while😂

 • 其他回帖
 • arong

  image.png
  因为之前有个作业是输出直角三角形,所以昨天抽空琢磨了下正三角形的输出,emmm还是先算出来规律才写的。。今天看到这个作业,又改动了下,为了加空格差点把自己绕进去😂 😂

 • changhen

  代码付上,任意整数的阵列,还在公司不能电脑截图
  def wan(k):
  m=1
  n=int((k+1)/2)
  for i in range(1,k+1):
  if i<=(k+1)/2:
  n-=1
  print(' '*n+'*'*m)
  if i<(k+1)/2:
  m+=2
  else:
  if k%2==0:
  m-=2
  print(' '*n+'*'*m)
  n+=1
  else:
  n+=1
  m-=2
  print(' '*n+'*'*m)
  wan(6)

 • fengwujiutian

  if name == 'main':
  num = int(input('input a number:'))
  newLi = []
  li = [x for x in range(1,num,2)]
  if num % 2 != 0:
  newLi = li + [num] +li[::-1]
  else:
  newLi = li + li[::-1]
  print(newLi)
  for i in newLi:
  print(i*'*')

 • 查看更多回帖