Python 的冒泡算法答案

本贴最后更新于 435 天前,其中的信息可能已经时移世异

# 利用嵌套 for 循环 完成冒泡排序
# 拓展:冒泡算法是什么?
L=[4,9,10,5,111,3,244]

答案:

for i in range(0,len(L)-1):
  for j in (i,len(L)-2):
    if L[j]>L[j+1]:
      L[j],L[j+1]=L[j+1],L[j]
print(L)
 • Python
  77 引用 • 219 回帖 • 2 关注
7 回帖
请输入回帖内容 ...
 • zifeng

  public static int[] maopao(int[] shuzu) {

  	for (int i = 0; i < shuzu.length; i++) {
  		for (int j = 0; j < shuzu.length - 1; j++) {
  			if (shuzu[j] > shuzu[j + 1]) {
  				int temp = shuzu[j];
  				shuzu[j] = shuzu[j + 1];
  				shuzu[j + 1] = temp;
  			}
  		}
  	}
  	return shuzu;
  
  } 
  
 • 其他回帖
 • huahua

  有更优解吗?Java 的吗?c 语言的吗?
  欢迎来踩!

 • orang_qkbb

  python 代码量足够精炼

 • 88888888

  华华大佬,示例代码是不是有问题?
  修改后如下:

  def bubble_sort(arr):
    for i in range(1, len(arr)): #
      for j in range(len(arr) - i):
        if arr[j] > arr[j + 1]:
          arr[j], arr[j + 1] = arr[j + 1], arr[j]
      # print(arr)
    return arr
  
  
  bubble_sort(L)
  
 • 查看更多回帖