Python 的冒泡算法答案

本贴最后更新于 1435 天前,其中的信息可能已经时移世异

#利用嵌套for循环 完成冒泡排序
#拓展:冒泡算法是什么?
L=[4,9,10,5,111,3,244]

答案:

for i in range(0,len(L)-1):
  for j in (i,len(L)-2):
    if L[j]>L[j+1]:
      L[j],L[j+1]=L[j+1],L[j]
print(L)
7 回帖
请输入回帖内容 ...
 • zifeng

  public static int[] maopao(int[] shuzu) {

  	for (int i = 0; i < shuzu.length; i++) {
  		for (int j = 0; j < shuzu.length - 1; j++) {
  			if (shuzu[j] > shuzu[j + 1]) {
  				int temp = shuzu[j];
  				shuzu[j] = shuzu[j + 1];
  				shuzu[j + 1] = temp;
  			}
  		}
  	}
  	return shuzu;
  
  } 
  
 • 其他回帖
 • liangtongxue
  for i in range(len(L)):
    for j in range(len(L)-1):
      if L[j]>L[j+1]:
        L[j],L[j+1]=L[j+1],L[j]
  print(L)
  
 • 88888888

  华华大佬,示例代码是不是有问题?
  修改后如下:

  def bubble_sort(arr):
    for i in range(1, len(arr)): #
      for j in range(len(arr) - i):
        if arr[j] > arr[j + 1]:
          arr[j], arr[j + 1] = arr[j + 1], arr[j]
      # print(arr)
    return arr
  
  
  bubble_sort(L)
  
 • Chouchiehlun257248

  更优解用冒泡算法怎么做不知道,用列表推导式搭配min函数可以做出来,应该跑题了

  new_L = [L.pop(L.index(min(L))) for x in range(len(L))]
  print(new_L)
  

  实现效果:

  image.png

 • 查看更多回帖