python 多线程系列—Lock 锁 (三)

本贴最后更新于 421 天前,其中的信息可能已经时移俗易

一、线程安全概念

1、一个进程中可以有多个线程,且线程共享所有进程中的资源
2、多个线程同时操作一个东西,可能会导致数据混乱的情况
3、线程安全是指某个函数,函数库在多线程环境中被调用时,能够正确地处理多个线程之间的共享变量,使程序正确完成
由于线程的执行随时会发生切换,造成了不可预料的结果,出现线程不安全。

二、线程安全解决方案

1、使用线程锁Lock解决线程安全问题
2、线程锁释放的两种情况:等待(IO)导致python解释器锁释放,线程执行时长达到指定的阈值0.005秒
3、Lock与RLock都是锁
1、RLock是递归锁,支持锁多次【推荐使用】
2、Lock锁多次就会出现死锁,程序会卡死
4、死锁
1、两个程序同时竞争获取同一个锁

三、Lock使用语法

import threading
lock = threading.Lock()
lock.acquire()
try:
  #do something
finally:
   lock.release()
  
lock = threading.Lock()
with lock:
   #do something

四、代码演示

场景:多线程提现
1、没有线程锁提现

import time
import threading

class Demo:
  def __init__(self,balance):
    self.balance = balance

  def withdraw(self,amount):
    if self.balance >=amount:
      # 等待一秒,账户余额为负数
      time.sleep(1)
      self.balance -= amount
      print("提现成功")
      print("账户余额:",self.balance)
    else:
      print("提现失败,余额不足")

if __name__ == '__main__':
  cl = Demo(balance=1000)
  th1 = threading.Thread(target=cl.withdraw,args=(600,))
  th2 = threading.Thread(target=cl.withdraw,args=(600,))
  th1.start()
  th2.start()

输出:
提现成功
账户余额: 400
提现成功
账户余额: -200

2、有线程锁提现

import time
import threading

class Demo:
  def __init__(self,balance):
    self.balance = balance
    self.lock = threading.Lock()

  def withdraw(self,amount):
    #线程锁
    with self.lock:
      if self.balance >=amount:
        # time.sleep(1)
        self.balance -= amount
        print("提现成功")
        print("账户余额:",self.balance)
      else:
        print("提现失败,余额不足")

if __name__ == '__main__':
  cl = Demo(balance=1000)
  th1 = threading.Thread(target=cl.withdraw,args=(600,))
  th2 = threading.Thread(target=cl.withdraw,args=(600,))
  th1.start()
  th2.start()
1 回帖
请输入回帖内容 ...
 • AMuBai

  原来还能这样!666!